ධාවන ලැයිස්තුලියාපදිංචි වන්නපුරනය වන්නසෙවීමනැඟී එනගණය